Kontakt

PROJEKTIERUNG | PRODUKTION | BEAUFSICHTIGUNG | BEGUTACHTUNG

Globalprojekt d. o. o.
Unternehmen Globalprojekt, d.o.o.
Strasse Ul. ZAVNOBiH-a H-1/34
Standort Bihać
Staat Bosnien und Herzegowina
Geschäftsführer (Kontaktperson) Pupić Sead, dipl. ing.
Tel./Fax +387 37 227 614
Mob. +387 62 731 007
E-Mail info@globalprojekt.ba
Internet www.globalprojekt.ba
www.globalbih.com

 

 

 

Globalprojekt d. o. o.
Globalprojekt d. o. o.
Globalprojekt d. o. o.